19 APRIL 2019

Gemeente investeert in 2019 extra in fietsenstallingen binnenstad

In Groningen moet de openbare ruimte herwonnen worden, vindt het college van B en W. Daarom maakt het college in 2019 geld vrij om te investeren ‘in een groene, goed onderhouden en toegankelijke openbare ruimte waar een plek is voor iedereen’. Er komen onder meer extra fietsenstallingen. Dat meldt de gemeente Groningen ter gelegenheid van het uitkomen van de begroting voor 2019. Uit die begroting blijkt dat de financiële situatie van de gemeente Groningen ‘gespannen’ is: bezuinigen en hogere lasten zijn daarom noodzakelijk in 2019. Maar wel is er geld gereserveerd om enkele idealen van B en W te helpen realiseren.

Zo wordt er in 2019 geïnvesteerd in extra fietsenstallingen in de binnenstad. Het onderhoudsniveau wordt daarnaast verhoogd door meer in te zetten op onkruidbeheersing en het opruimen van zwerfafval. Ook de handhaving op straat wordt geïntensiveerd. 

Het college van de nieuwe gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2019 aan. Met deze begroting maakt het college een start met uitvoering van de plannen uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen. “Ondanks de beperkte financiële ruimte is de gemeentebegroting 2019 sluitend en kunnen er nog investeringen plaatsvinden. Er zijn scherpe inhoudelijke keuzes gemaakt in de lijn van het coalitieakkoord. Een goed resultaat”, aldus wethouder Paul de Rook. “Maar dat resultaat is er niet zo maar. Er zal hard moeten worden gewerkt om de inhoudelijke en financiële doelen de komende jaren te kunnen halen.”

Investeren in voorzieningen en duurzaamheid.
Tot slot vindt het college het belangrijk dat voorzieningen van hoge kwaliteit zijn om onze concurrentiepositie te versterken en de verwachte groei van de bevolking, werkgelegenheid en bezoekersaantallen op te vangen. Daarom wordt in de begroting 2019 geld uitgetrokken voor het versterken van het vestigingsklimaat en voor sport en cultuur. Om de ambitie van een CO2-neutrale gemeente te halen in 2035, wordt geïnvesteerd in de energietransitie. In 2019 wordt bijvoorbeeld een start gemaakt met het aardgasvrij maken van de wijken Paddepoel en Selwerd.

De Begroting en andere financiële documenten staan hier https://financien.groningen.nl/

Foto: Groningen Fietsstad

Gerelateerd
 Gemeente investeert in 2019 extra in fietsenstallingen binnenstad
 Gemeente investeert in 2019 extra in fietsenstallingen binnenstad