Verenigingsnieuws

22 NOVEMBER 2019

Het Fonds, Gerrit Krolbrug en Economische Agenda centraal op ledenvergadering VBNO

Wethouder Paul de Rook gaf gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van de VBNO een uitgebreide toelichting op de Economische Agenda van dit college. Koersen op groei is het motto, met 5.000 banen erbij in drie jaar tijd. Jaarlijks is er 900.000 euro beschikbaar om de vijf speerpunten van de Economische Agenda te helpen realiseren, aldus wethouder Paul de Rook.

Die speerpunten zijn versterken van de ambities van de energietransitie, gezondheidseconomie, digitale economie, creatieve industrie en de arbeidsmarkt in beweging zetten.

Paul de Rook ging op verzoek van de VBNO-leden ook in op invoering van betaald parkeren en OZB-verhoging voor bedrijven. De gemeente heeft een bezuinigingsopgave zoals u weet, zo begon de wethouder, en die kunnen we niet alleen oplossen door snijden in de kosten. Betaald parkeren in de wijken is al redelijk gebruikelijk en dat zal waarschijnlijk uitgebreid worden, deels ook op bedrijventerreinen. Voor Witte Lam staan er voor januari gesprekken op de rol met het Parkeerbedrijf, ondernemers en de VBNO.

Voor wat betreft de OZB voor bedrijven: de gemeente heeft een verhoging vastgesteld die overeen komt met de waardestijging van het onroerend goed; voor bedrijven is dat 1%.

Dit betekent overigens wel dat de afspraken over Het Fonds opnieuw ter tafel moeten komen: daarvoor gold dat er nieuwe gesprekken nodig zijn als het percentage wijzigt en dat is nu dus het geval.

Fondsprojecten gehonoreerd
Het Fonds Ondernemend Groningen en toekenning van de Fondsgelden was een belangrijk agendapunt tijdens de ledenvergadering. Net als bij de andere ondernemersverenigingen geldt ook voor het gebied Noord-Oost in de gemeente Groningen dat de aangesloten leden samen besluiten aan welke projecten de Fondsgelden besteed worden.

De VBNO heeft hiervoor een mooi systeem: alle fondsaanvragen worden gepubliceerd op het ledengedeelte van de website. Ieder lid krijgt daar een melding van en kan vervolgens zijn goed- of afkeuring van die aanvraag kenbaar maken en onderbouwen. Een wat hilarische conclusie tijdens deze ALV was dat je meer dan één keer kunt stemmen … dat wordt door de secretaris Jolanda Zaagman nu geblokkeerd. Voor de nabije toekomst zijn onder meer de collectieve veiligheidsinspecties door BBOG, de Groningse Toerisme Alliantie en Verduurzaming Witte Lam projecten die kunnen rekenen op Fondsgelden van de VBNO.

Een werkgroep gaat actief bezig om Fondsaanvragen op te stellen en verder te brengen rond de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en ledenwerving. Immers: alle niet-woningen dragen bij aan het Fonds, dus zorg dat je lid wordt, dan kun je ook meebeslissen over de besteding ervan. Voor de volledigheid: ook niet-leden kunnen aanvragen voor Fondsgelden indienen.

Klankbordgroep ondernemers rond Gerrit Krol-brug
De vervanging van de Gerrit Krol-brug is al langere tijd actueel. De vraag kwam even op in hoeverre er besluiten zijn genomen: maar vooralsnog is het enige ‘harde’ besluit dat er geen vrachtverkeer gebruik mag gaan maken van deze zo drukke verbinding tussen de oostelijke woonwijken, het bedrijvengebied en de Korrewegwijk. De VBNO heeft gepleit voor een eigen klankbordgroep voor belanghebbende ondernemers – en heeft dat ook toegezegd gekregen van Rijkswaterstaat die de verantwoordelijkheid heeft voor vervanging van de brug. Die groep krijgt binnenkort z’n beslag.

Gerelateerd Verenigingsnieuws VBNO
Het Fonds, Gerrit Krolbrug en Economische Agenda centraal op ledenvergadering VBNO
Het Fonds, Gerrit Krolbrug en Economische Agenda centraal op ledenvergadering VBNO